تیم ما

امیر لاله رخسار بوشهری
امیر لاله رخسار بوشهری مدیر عامل
کارشناس بازرگانی ۱۵ سال سابقه
alinahari
علیرضا نهاری مدیر داخلی
لیسانس حسابداری
۷ سال سابقه
25 (1)
هاشم زارع کارشناس ارشد بازرگانی
کارشناسی اقتصاد و بازرگانی
۹ سال سابقه
dr
فریدون نیکرو مدیر مالی
دکترای مدیریت مالی
۲۵ سال سابقه
bardestani
حمید بردستانی کارشناس صادرات به قطر
لیسانس حسابداری
9 سال سابقه
25 (3)
میثم شعبانی کارشناس بازرگانی
کارشناسی اقتصاد و بازرگانی
۳ سال سابقه
25 (5)
صادق دشتی حسینی مدیر دفتر امارات
لیسانس مدیریت
۱۳ سال سابقه
25 (4)
سبحان محسنی مدیر دفتر عمان
لیسانس برق
15 سال سابقه
مجتبی-هاشمی
مجتبی هاشمی کارشناس بازرگانی دیجیتال
کارشناسی نرم افزار
14 سال سابقه
images
پگاه دشتیان کارشناس حسابداری
فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر
۴ سال سابقه
fat
فاطمه فرزانه امور داخلی
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
۵ سال سابقه کار
25 (2)
فاطمه حیاتی کارشناس ثبت سفارش
لیسانس روانشناسی
4 سال سابقه
anna
آنا بوالوردی زاده مدیر تجارت بین الملل
کارشناسی ارشد MBA
14 سال سابقه
negar
نگار نصیری کارشناس سوشال مدیا
لیسانس معماری
2 سال سابقه
behzad
بهزاد وحیدزاده کارشناس سوشال مدیا

2 سال سابقه
yousefi
یاسمن یوسفی کارشناس بازرگانی
لیسانس زبان
1 سال سابقه
mohammad
محمد رضایی امور داخلی
۱ سال سابقه